नेपाली

कृषी यान्त्रिकरण प्रवद्र्धन नीति, २०७१

उद्देश्य (Objectives)
यस नीतिका उद्देश्यहरु देहाय बमोजिम रहेका छन्:
१. मुलुकको आर्थिक एवं भौगोलिक अवस्था सुहाउँदोे कृषि यान्त्रिकरणको माध्यमबाट उत्पादकत्व वृद्धि गरी कृषि व्यवसायलाई दिगो, प्रतिस्पर्धी र व्यवसायिक बनाउने ।
२. सरकारी, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सहकार्यबाट कृषि यान्त्रिकरण सम्बन्धी सेवा तथा व्यवसायमा अभिवृद्धि गरी कृषियन्त्रतथा उपकरणहरुमा कृषक÷उद्यमीहरुको पहँुच विस्तार गर्ने ।
३. महिला तथा वातावरणमैत्री कृषियन्त्र तथा उपकरणहरुको पहिचान तथा प्रवद्र्धन गर्ने ।

Click here for detail
Source: http://www.moad.gov.np