• Home
  • National Policies
  • नेपाली
  • दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँँडफाँड तथा मूल्य) सम्बन्धी नीति, २०६९

नेपाली

दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँँडफाँड तथा मूल्य) सम्बन्धी नीति, २०६९

Click here for detail
Source: Ministry of Information and Communication