नेपाली

राष्ट्रिय खेलकुद नीति

राष्ट्रिय खेलकुद नीतिले लिएका उद्देश्यहरु हसिल गर्न देहाय बमोजिमका नीतिहरु अख्तियार गरिनेछः


(१) सबैको लागि खेलकुदको अवधारणा अनुरुप खेलकुद क्षेत्रलाई अनुशासित, मर्यादित एवं सुव्यवस्थित बनाउ“दै राष्ट्रिय विकासको महत्वपूर्ण पक्षको रुपमा स्थापित गरिनेछ ।
(२) मुलुकमा भै रहेको खेलकुदका भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण, संवद्र्धन तथा विकास गरी नया“ पूर्वाधारको निर्माण एवं ग्रामीण भौतिक पूर्वाधारको विकास र विस्तारमा दातृ निकाय तथा स्थानीय निकायका श्रोत परिचालन गरिनेछ ।.......

Click here for detail