नेपाली

विकास सहायता नीति, २०७१

विकास सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग आबद्ध गर्न निम्नानुसारका नीतिहरूअवलम्बन गरिने छन्:
२.१.१ विकास सहायताको प्राथमिकीकरण र छनौट सरकारको आवधिक विकास योजना तथा समय समयमा नेपाल सरकारले घोषणा गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित नीति र रणनीतिका आधारमा गरिने छ,
२.१.२ सरकारले आफ्ना आवश्यकता र प्राथमिकता अनुरुपका विकास सहायता परिचालन गर्न परियोजनाहरूको पहिचान गरी सूची तयार गर्नेछ । यसरी पहिचान गरिएका परियोजनाहरूको विवरण सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूलेअर्थ मन्त्रालयमा रहनेपरियोजना बैंकमाअद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।
२.१.३ क्षेत्रगत तहका आवश्यकता सम्बोधन गर्न सरकारले कार्यक्रममा आधारित (Programmatic Approach) र क्षेत्रगत कार्यक्रम(SWAp)हरूलाई प्रोत्साहन गर्नेछ र त्यस्ता कार्यक्रमहरूका लागि सहायता प्रदान गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ,
२.१.४ समावेशी विकासमा योगदान पु¥याउने खालका र दुर्गम क्षेत्रका प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमहरूको लागि विकाससहायताबाट स्रोत उपलब्ध गराउन प्राथमिकता दिइनेछ,..........

Click here for detail
Source: http://www.mof.gov.np