• Home
  • National Policies
  • नेपाली
  • स्वदेशी र विदेशी लगानीमा निजी क्षेत्रमा संचालन हुने प्राविधिक महाविद्यालय (कलेज÷क्याम्पस) सम्बन्धमा आधारभूत नीति

नेपाली

स्वदेशी र विदेशी लगानीमा निजी क्षेत्रमा संचालन हुने प्राविधिक महाविद्यालय (कलेज÷क्याम्पस) सम्बन्धमा आधारभूत नीति

Click here for detail
Source: Ministry of Education