नेपाली

हुलाक बचत बैंकः सञ्चालन नीति, २०६१

हुलाक बचत बैंक सेवालाई सामयिक, प्रतिस्पर्धी र क्रमशः आत्मनिर्भर बनाउँदै लैजाने उद्देश्यले २०६१ साल चैत १ गतेदेखि लागू हुनेगरी देहायका क्षेत्रमा देहायअनुसार नीतिगत परिवर्तन गरिएको छः
१. व्याजदर सम्बन्धी व्यवस्था
२. लगानीको हद र भाखासम्बन्धी व्यवस्था
३. लगानीको क्षेत्र विस्तारसम्बन्धी व्यवस्था
४. ढिलाई दस्तुरसम्बन्धी व्यवस्था
५. ऋण असुलीसम्बन्धी विशेष व्यवस्था
६. मिनाहासम्बन्धी व्यवस्था......

 

Click here for detail